Kiến thức

Tổng hợp kiến thức IELTS bao gồm giáo trình, từ vựng, ngữ pháp, bài tập có đáp án, và các lời khuyên trong IELTS của IELTSITY

SORRY ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? 

Sorry đi với giới từ for, about, to. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

EXPECT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Expect không đi với giới từ nào cả. Tại sao vậy? Cùng IELTSITY tìm hiểu...

CONTAIN ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Contain đi với giới từ in, within, on. Chọn sao cho đúng đây? Cùng IELTSITY...

BENEFIT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Benefit đi với giới từ from, by, to. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

TAKE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Take là một động từ rất phổ biến trong tiếng Anh và có thể kết...

EQUAL ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Equal đi với giới từ to, with, in. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

SUITABLE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Suitable đi với giới từ for, to, with và as . Chọn sao cho đúng?...

EXPERIENCE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Experience đi với giới từ with, in, of, as. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

INSIST ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Insist đi với giới từ on. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa và cách...

PROTECT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Protect đi với giới từ from, against, with, for, over. Cùng IELTSITY tìm hiểu về...