Topic ATHLETE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Vận động viên thì cần có những phẩm chất gì? Cùng tìm câu trả lời với team IELTSITY ngay nhé!

TOPIC:
ATHLETE

1. Should students have physical education and do sports at school?

Absolutely! Students should definitely have PE and engage in sports at school. It’s not just about staying fit; it’s about building healthy habits for life. PE classes and sports activities teach teamwork, discipline, and time management, and they’re a great way to de-stress and have fun with friends. Plus, they help combat health issues like obesity and promote overall well-being.

Bản dịch:

Tuyệt đối! Học sinh nhất định phải có môn thể dục thể chất và tham gia các môn thể thao ở trường. Nó không chỉ là giữ dáng; đó là về việc xây dựng những thói quen lành mạnh cho cuộc sống. Các lớp thể dục và hoạt động thể thao dạy tinh thần đồng đội, kỷ luật và quản lý thời gian, đồng thời đây là cách tuyệt vời để giảm căng thẳng và vui chơi cùng bạn bè. Thêm vào đó, chúng giúp chống lại các vấn đề sức khỏe như béo phì và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • discipline (n) kỉ luật
  • time management (n) sự quản lí thời gian
  • combat (v) chiến đấu lại
  • obesity (n) sự béo phì

 

2. What qualities make an athlete?

I believe being a successful athlete takes great dedication, discipline, and a positive attitude. You’ve not only got to put in the work consistently and stay committed to your goals but also need to be willing to learn from mistakes. And let’s not forget the importance of teamwork and communication—you’ve got to work well with others and support your teammates. Whether it’s hitting the gym or stepping onto the field, it’s about giving it your all and being the best you can be.

Bản dịch:

Tôi tin rằng để trở thành một vận động viên thành công cần có sự cống hiến, kỷ luật và thái độ tích cực. Bạn không chỉ phải nỗ lực làm việc một cách nhất quán và luôn cam kết với mục tiêu của mình mà còn cần phải sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm. Và đừng quên tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và giao tiếp—bạn phải làm việc tốt với những người khác và hỗ trợ đồng đội của mình. Cho dù đó là tập gym hay bước ra sân, điều quan trọng là bạn phải cống hiến hết mình và trở thành người giỏi nhất có thể.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • dedication (n) sự cống hiến
  • be committed to (adj) cam kết (không từ bỏ)
  • be willing to (adj) sẵn sàng làm gì
  • hit the gym (v) tập gym
  • give your all (v) cống hiến hết mình

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic ATHLETE đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan