Topic BAD SERVICE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có lựa chọn im lặng sau khi nhận được phục vụ kém không? Cùng chúng mình trả lời câu hỏi này với từ vựng band 8+ nhé!

Topic: BAD SERVICE

1. Why do some people remain silent when they receive bad services?

I think some people stay silent after receiving bad service due to fear of confrontation, lack of time, or sometimes skepticism about the complaint’s effectiveness. Confronting poor service can be uncomfortable, and some including me may feel it’s not worth the effort if they doubt it will lead to improvement. For instance, people might tolerate cold food at a restaurant despite dissatisfaction, because they don’t want any disruption with their dinner or to avoid even worse service from the caterer.

Bản dịch:

Tôi nghĩ một số người giữ im lặng sau khi nhận được dịch vụ tồi vì sợ đối đầu, không có đủ thời gian hoặc đôi khi hoài nghi về hiệu quả của khiếu nại. Việc đối mặt với dịch vụ kém có thể không thoải mái và một số người trong đó có tôi có thể cảm thấy nỗ lực đó không đáng nếu họ nghi ngờ liệu nó có dẫn đến cải thiện hay không. Ví dụ, mọi người có thể chịu đựng đồ ăn nguội ở nhà hàng mặc dù không hài lòng, bởi vì họ không muốn bất kỳ sự gián đoạn nào hoặc thậm chí là dịch vụ tồi tệ hơn từ nhà cung cấp thực phẩm.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • confrontation (n) sự đối mặt, đối đầu
  • skepticism (n) sự hoài nghi
  • effectiveness (n) tính hiệu quả
  • tolerate (v) chịu đựng
  • disruption (n) sự gián đoạn

 

2. Who should be responsible for bad services?

The responsibility for bad service should fall on the service provider, who must meet customer expectations and provide satisfactory experiences. Customers can rightly expect quality and professionalism, and it’s the provider’s duty to deliver on these standards. Think about it, if a hotel fails to clean a room or a delivery service is consistently late, the provider must rectify the situation and ensure customer satisfaction.

Bản dịch:

Trách nhiệm đối với dịch vụ tồi nên thuộc về nhà cung cấp dịch vụ, người phải đáp ứng mong đợi của khách hàng và cung cấp những trải nghiệm hài lòng. Khách hàng có thể mong đợi một cách chính đáng về chất lượng và tính chuyên nghiệp, đồng thời nhiệm vụ của nhà cung cấp là phải đáp ứng các tiêu chuẩn này. Hãy thử nghĩ xem, nếu một khách sạn không dọn phòng hoặc dịch vụ giao hàng liên tục trễ, nhà cung cấp phải khắc phục tình trạng này và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • meet one’s expectations (v) đáp ứng kì vọng của ai
  • satisfactory (adj) thoả mãn, làm hài lòng
  • professionalism (n) sự chuyên nghiệp
  • deliver on (v) đáp ứng
  • rectify (v) khắc phục

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic BAD SERVICE đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan