Topic News – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có tin rằng những tin tức luôn đúng sự thật không? Cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi part 1 này nhé!

topic news

1. Do you read the news?

Definitely, I stay updated by reading the news regularly. It’s crucial for understanding global events and staying connected. Whether through newspapers or online platforms, I think keeping abreast of current affairs helps foster a broader perspective on various topics.

Bản dịch:

Chắc chắn là tôi luôn cập nhật bằng cách đọc tin tức thường xuyên. Điều quan trọng là phải hiểu các sự kiện toàn cầu và duy trì kết nối. Cho dù thông qua báo chí hay nền tảng trực tuyến, tôi nghĩ việc bám sát các vấn đề thời sự sẽ giúp thúc đẩy quan điểm rộng hơn về các chủ đề khác nhau.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • updated (adj) cập nhật
 • crucial (adj) quan trọng
 • global (adj) thuộc về toàn cầu
 • keep abreast of (v) bám sát, nắm bắt nhanh
 • affair (n) vấn đề

 

2. Do you think what is said in the news is correct?

Yes, I think news aims to be accurate, but it’s not always that. There are different perspectives, biases, and sometimes, misinformation. So, I approach news with a bit of skepticism. I check facts from different sources and consider various viewpoints to get a balanced understanding and try to be critical about what I read.

Bản dịch:

Đúng, tôi nghĩ tin tức hướng đến sự chính xác nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có nhiều quan điểm, thành kiến ​​khác nhau và đôi khi có thông tin sai lệch. Vì vậy, tôi tiếp cận tin tức với một chút hoài nghi. Tôi kiểm tra sự thật từ nhiều nguồn khác nhau và xem xét các quan điểm khác nhau để có được sự hiểu biết cân bằng và cố gắng tư duy phản biện với những gì tôi đọc.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • aim (v) nhắm tới
 • accurate (adj) chính xác
 • bias (n) sự thiên vị
 • misinformation (n) thông tin sai lệch
 • skepticism (n) sự hoài nghi
 • viewpoint (n) quan điểm (=opinion)

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic NEWS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan