Topic Spending money – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có sử dụng thẻ tín dụng không? Hãy cùng IELTSITY trả lời câu hỏi part 1 khó nhằn này với từ vựng band 8+ nhé!

topic SPENDING MONEY

1. Do you use credit cards?

Honestly speaking, I’m not much of a credit card person. I prefer handling transactions with cash or internet banking due to its speed and simplicity. Plus, counting out my money with these methods keeps me more mindful of my spending.

Bản dịch:

Thành thật mà nói, tôi không phải là người hay sử dụng thẻ tín dụng. Tôi thích xử lý các giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngân hàng trực tuyến hơn do tốc độ và sự đơn giản của nó. Ngoài ra, việc đếm tiền bằng những phương pháp này giúp tôi chú ý hơn đến việc chi tiêu của mình.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • credit card (n) thẻ tín dụng
  • handle (v) xử lí
  • transaction (n) giao dịch
  • simplicity (n) sự đơn giản
  • spending (n) việc chi tiêu

 

2. How do Vietnamese people generally make payments?

In Vietnam, I would say internet banking is the real game-changer. It’s like the heartbeat of our payment system. Quick, efficient, and sometimes you can even transfer money from the comfort of your own space. It’s fascinating to witness this shift from traditional methods to a more tech-savvy approach.

Bản dịch:

Ở Việt Nam, tôi có thể nói ngân hàng trực tuyến là yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự. Nó giống như nhịp tim (điều quan trọng tạo nên) hệ thống thanh toán của chúng tôi. Nhanh chóng, hiệu quả và đôi khi bạn thậm chí có thể chuyển tiền một cách thoải mái tại không gian riêng của mình. Thật thú vị khi chứng kiến sự thay đổi này từ các phương pháp truyền thống sang cách tiếp cận am hiểu công nghệ hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • game-changer (n) yếu tố thay đổi cuộc chơi
  • efficient (adj) hiệu quả
  • transfer (v) chuyển (tiền)
  • shift (n) sự thay đổi
  • tech-savvy(adj) am hiểu công nghệ

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Spending money đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

 

Bài viết liên quan