Danh Từ Số Ít Và Số Nhiều Trong Tiếng Anh

Giới thiệu về sự quan trọng của việc nắm vững quy tắc đổi số của danh từ trong tiếng Anh.

 • Việc nắm vững quy tắc đổi số của danh từ trong tiếng Anh là rất quan trọng vì nó giúp cho người học có thể sử dụng danh từ một cách chính xác và tự tin trong giao tiếp tiếng Anh. 
 • Nếu không nắm vững quy tắc đổi số của danh từ người học có thể gặp phải những sai sót trong việc sử dụng danh từ gây ra sự khó hiểu hoặc thậm chí là gây ra sự nhầm lẫn trong giao tiếp. 

Tác động của việc sử dụng sai số nhiều hay số ít tới ý nghĩa câu.

 • Ngoài ra việc sử dụng sai số nhiều hay số ít trong tiếng Anh cũng có thể làm mất đi tính chính xác của câu. Ví dụ nếu bạn nói “There is a lot of people in the room” thay vì nói there are a lot of people in the room câu sẽ không chính xác về mặt ngữ pháp và không thể truyền đạt đúng ý nghĩa của bạn.

Danh từ số ít trong tiếng Anh:

Danh từ số ít là danh từ chỉ sự vật, hiện tượng đếm được một lần hoặc danh từ không đếm được.

 • Các danh từ chỉ có dạng số ít: Water, sugar, air, money, … 
 • Các danh từ viết dưới dạng số nhiều nhưng có ý nghĩa số ít: News, billiards,… 

Danh từ số nhiều trong tiếng Anh:

    1. Quy tắc đổi số của danh từ số ít sang danh từ số nhiều trong tiếng Anh như sau :

 • Thêm s vào cuối danh từ số ít. Ví dụ: cat-> cats; book-> books;…
 • Với danh từ tận cùng là chữ s sh ch x hoặc o thêm es vào cuối danh từ. Ví dụ: bus->buses; church-> churches;…
 • Với danh từ tận cùng là y và trước đó là một phụ âm thay y bằng i và thêm es. Ví dụ như knife-> knives; wife-> wifes;…

Các trường hợp đặc biệt:

Các danh từ có dạng số nhiều và số ít giống nhau: sheep, fish, deer, spacecraft, aircraft, salmon,…

Danh từ số ít Danh từ số nhiều Nghĩa
Woman Women Phụ nữ
Man  Men Đàn ông
Foot Feet Bàn chân
Person People Con người
Child Children Trẻ em
Tooth Teeth Răng
Bacterium Bacteria Vi khuẩn
Mouse Mice Con chuột
Goose Geese Con ngỗng

    2. Cách sử dụng danh từ số ít và danh từ số nhiều trong câu:

 • Danh từ số ít được sử dụng khi chỉ đến một đối tượng, một sự vật, hoặc một người duy nhất. Ví dụ: a book (một quyển sách), a cat (một con mèo),…
 • Danh từ số nhiều được sử dụng khi chỉ đến nhiều đối tượng sự vật khái niệm hoặc người. Ví dụ: books (những quyển sách), ideas (những ý tưởng), cats (những con mèo),…
 • Trong câu, danh từ số ít thường được sử dụng với động từ số ít còn danh từ số nhiều thường được sử dụng với động từ số nhiều. Ví dụ: “The cat is sleeping” và  “The cats are sleeping”.
 • Các danh từ chỉ lượng thường đi kèm với danh từ số nhiều như many, few, some, a lot of,… Ví dụ: Many cats (Nhiều con mèo), A lot of books (nhiều quyển sách)
 • Trong một số trường hợp danh từ số nhiều có thể được sử dụng để chỉ một đối tượng duy nhất nhưng ý nghĩa của câu sẽ thay đổi. Ví dụ: The scissors are on the table (Cái kéo đang nằm trên bàn), ở đây “scissors” là danh từ số nhiều nhưng chỉ đến một đối tượng duy nhất.

    3. Sự khác biệt giữa danh từ số ít và danh từ số nhiều:

 • Số lượng: Danh từ số ít chỉ một đối tượng trong khi danh từ số nhiều chỉ nhiều đối tượng.
 • Hình thức: Danh từ số nhiều thường được tạo bằng cách thêm “s” hoặc “es” hoặc cuối danh từ số ít.  Tuy nhiên có một số danh từ số nhiều có hình thức khác như “children”, “men”, “women”, … 
 • Tính từ đi kèm: Tính từ đi kèm với danh từ số ít thường có hình thức khác với tính từ đi kèm với danh từ số nhiều. Ví dụ: “a big house”, “big house”,…
 • Động từ đi kèm: Động từ đi kèm với danh từ số nhiều thường có hình thức khác với động từ đi kèm với danh từ số ít. Ví dụ: “The cat is sleeping”, “The cat are sleeping”,…
 • Cách sử dụng: Danh từ số ít thường được sử dụng để chỉ một đối tượng cụ thể trong khi danh từ số nhiều thường được sử dụng để chỉ nhiều đối tượng hoặc một nhóm đối tượng . 

Kết luận:

Danh từ số ít là danh từ chỉ một sự vật hay một khái niệm duy nhất, còn danh từ số nhiều là danh từ chỉ nhiều sự vật hoặc nhiều khái niệm. Việc sử dụng danh từ số ít hay số nhiều phụ thuộc vào nội dung của câu và số lượng đối tượng mà danh từ đang chỉ. Trong tiếng Anh, thường sử dụng danh từ số nhiều để chỉ nhiều đối tượng cùng một loại và danh từ số ít để chỉ một đối tượng duy nhất. Tuy nhiên, cũng có trường hợp trong tiếng Anh sử dụng danh từ số nhiều để chỉ một vật duy nhất hoặc ngược lại, tương tự như trong tiếng Việt.

 

Bài viết liên quan